PRIVACYVERKLARING

Budget Thuis is ervan overtuigd dat een zorgvuldige en veilige omgang met (persoons)gegevens van (ex-)klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van groot belang is voor haar activiteiten. Via deze privacyverklaring leggen wij graag aan je uit hoe, wanneer en waarom persoonsgegevens binnen Budget Thuis worden verwerkt.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS?

Budget Thuis bestaat uit de labels Budget Energie, Budget Alles-in-1 en Budget Mobiel. Via de diensten en/of producten van deze bedrijven worden persoonsgegevens verwerkt. Budget Thuis B.V., gevestigd aan de Reguliersdwarsstraat 58a, 1017 BM, te Amsterdam is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Budget Thuis heeft een functionaris gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld: mevrouw R. (Renee) Blanken. De FG houdt toezicht op de naleving van privacyregels. Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt onze FG rechtstreeks mailen via renee.blanken@budgetthuis.nl.

2. WANNEER VERZAMELT BUDGET THUIS JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Budget Thuis verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan en uitvoeren van een contract, wanneer je met ons in contact treedt (bijvoorbeeld via onze klantenservice), als je onze website bezoekt, of onze app gebruikt.

3. WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BUDGET THUIS?

Wanneer je klant wordt bij Budget Thuis verstrek je aan ons een aantal noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat dan om je (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens, en bankrekeningnummer. Voor de uitvoering van je energiecontract, alles-in-1-contract, en/of mobiele telefonieabonnement verzamelen wij naast de hiervoor genoemde gegevens nog een aantal andere noodzakelijke gegevens,
zoals: je contractgegevens (bijvoorbeeld looptijd en tarieven), verbruiksgegevens (bijvoorbeeld meterstanden of dataverbruik), aansluitgegevens (bijvoorbeeld het type
aansluiting), en betalingsgegevens (bijvoorbeeld je betaalgedrag). Sommige van deze gegevens verzamelen wij niet bij jouzelf, maar bijvoorbeeld bij de netbeheerder (bij afname van elektriciteit en/of gas), KPN (de partij waarmee wij samenwerken voor de levering van alles-in-1 en mobiele telefonie), of (ingeval een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt gemaakt) bij handelsinformatiebureaus waarmee wij werken (Experian en/of EDR). Meer informatie over hoe de kredietwaardigheidsbeoordeling van deze handelsinformatiebureaus plaatsvindt, kan je vinden op de website(s) van deze partijen:

Ook bij een bezoek aan onze website of onze app kan het voorkomen dat wij de beschikking krijgen over jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring). Hierbij kan het zijn (als je alle cookies accepteert) dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals Google, bijvoorbeeld voor het tonen van op jouw persoon afgestemde advertenties (ook op websites en apps van derden). Zie hier meer informatie hierover van Google. Bij een bezoek van onze website of onze app is het verder mogelijk dat wij alsdan gegevens van je verzamelen, bijvoorbeeld gegevens over de door jou gebruikte apparatuur (bijvoorbeeld je IP-adres) of de webpagina’s die je bekijkt op onze website. Ook is het mogelijk dat wij je gegevens voor een zeer beperkte periode opslaan wanneer je deze invult tijdens een aanmelding voor een van onze producten/diensten, maar vervolgens die aanmelding niet afrondt. Wij kunnen je in dat geval een eenmalige e-mail sturen om te vragen of je die aanmelding eventueel alsnog eenvoudig wilt afronden. Tenslotte, als je gebruikmaakt van Mijn Budget Thuis of onze app, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, zoals je
gebruikersnaam.

4. GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Budget Thuis verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om het energiecontract, het alles-in-1-contract, en/of het mobiele telefonieabonnement uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn wij als bedrijf gebonden aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Het kan ook zo zijn dat wij je gegevens gebruiken omdat hier een gerechtvaardigd belang mee gemoeid is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van je gegevens om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Tenslotte kan het zijn dat wij met jouw toestemming gegevens gebruiken, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies of voor bepaalde functionaliteiten in onze app. Voor zover wij met jouw toestemming bepaalde gegevens van jou verwerken, kan jij je toestemming natuurlijk altijd intrekken (waarna wij de betrokken verwerkingen zullen staken).

5. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT BUDGET THUIS PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de beoordeling en acceptatie van je aanvraag voor een energiecontract, alles-in-1-contract en/of mobiele telefonieabonnement;
 • de uitvoering van deze contracten (bijvoorbeeld de facturatie en onderlinge communicatie);
 • de registratie voor en verdere dienstverlening via Mijn Budget Thuis of via onze app;
 • kwaliteits- en opleidingsdoeleinden (bijvoorbeeld het voor een korte periode opslaan van telefoongesprekken om onze klantenservice te verbeteren);
 • de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontroles/-beheer (zoals een interne en/of externe kredietwaardigheidsbeoordeling of een accountantscontrole);
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het voldoen aan informatieverzoeken van bevoegde overheidsinstanties);
 • promotie- en marketingactiviteiten (bijvoorbeeld het doen van een verlengingsaanbod of toesturen van een aanbieding);
 • de analyse en verbetering van onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld analyses op basis van klantgegevens of –profielen om te beoordelen welk aanbod wij zouden willen doen aan potentiële klanten via onze diverse verkoopkanalen);
 • de optimalisatie van onze website (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies, zie hierover ook onze cookieverklaring);
 • de ontwikkeling en verbetering van onze diensten (bijvoorbeeld door het doen van een klant- of marktonderzoek);
 • de behandeling van klachten of geschillen.

6. HOE LANG BEWAART BUDGET THUIS PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als je niet langer klant bij ons bent, verwijderen (of anonimiseren) wij echter niet direct al je gegevens. Voor bepaalde doelen bewaren wij gegevens namelijk nog voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als er nog een geschil bestaat over de eindafrekening. Ook bewaren wij jouw gegevens nog voor maximaal drie jaar om je eventueel een aanbod te doen om weer klant te worden. Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie voor zeven jaren te bewaren voor de Belastingdienst.

7. MET WIE DEELT BUDGET THUIS PERSOONSGEGEVENS?

Binnen Budget Thuis kunnen wij voor de bovenstaande doeleinden bepaalde gegevens
uitwisselen en combineren. Bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant en ten behoeve van marketingdoeleinden. Dit geldt uiteraard voor zover dit binnen de wetgeving is toegestaan.

Ook is het mogelijk dat we gegevens delen met externe partijen. Het gaat dan onder andere om IT-leveranciers, incassobureaus, of wederverkopers (bijvoorbeeld om een dergelijke verkoper te belonen voor de werving van een nieuwe klant). Met dergelijke partijen maken wij altijd afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. Ook delen wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens om het betreffende doeleinde te bereiken en mogen dergelijke partijen de gegevens in principe niet gebruiken voor eigen doeleinden.

In zeldzame gevallen deelt Budget Thuis ook gegevens met externe partijen die niet binnen de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) zijn gevestigd. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld om IT-dienstverleners. In dat geval worden altijd passende waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd blijven. Hiertoe maken wij met dergelijke partijen in ieder geval contractuele afspraken, waarbij (waar nodig) de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (van de Europese Commissie) worden gehanteerd.

8. JOUW RECHTEN

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Budget Thuis van je heeft gekregen. Allereerst kan je kosteloos inzage krijgen in je gegevens en deze desgewenst ook (laten) corrigeren. Ook kan je ons vragen om je gegevens te laten verwijderen. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat wij gegevens met een bepaalde reden bewaren en daarom je verzoek vaak niet (onmiddellijk) kunnen inwilligen. In dat geval leggen wij dat uiteraard aan je uit. Je kan ons daarnaast verzoeken om een bepaalde verwerking te beperken. Ook kan je bezwaar aantekenen tegen specifieke verwerkingen. Dit kan bijvoorbeeld tegen het ontvangen van gerichte commerciële informatie over onze dienstverlening. Voor zover deze informatie via de e-mail wordt toegestuurd kan je je overigens afmelden in de laatst gestuurde e-mail. Tenslotte kan je ons verzoeken om jouw gegevens in een machineleesbare vorm toe te sturen.

Je kunt al deze verzoeken richten aan privacy@budgetthuis.nl, waarna wij jouw verzoek
zo snel mogelijk opvolgen (en uiterlijk binnen een maand).

9. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens. Zo worden jouw gegevens bewaard op beveiligde servers. Waar nodig worden jouw gegevens versleuteld verzonden. Ook zorgen we ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot jouw gegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is om hun functie uit te voeren.

10. MELDEN VAN EEN DATALEK

Mocht je een inbreuk ontdekken op jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer deze
toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten): informeer ons dan zo snel mogelijk via
privacy@budgetthuis.nl. Wij gaan dan onmiddellijk aan de slag en informeren waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokken personen.

11. VRAAG OF KLACHT?

Als je een vraag hebt over de verwerking door Budget Thuis van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons altijd bereiken via privacy@budgetthuis.nl. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je gegevens, dan kan je ook direct contact zoeken met onze FG (zie hierboven onder kopje 1). Ook kan je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring af en toe wijzigen, bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens binnen Budget Thuis wordt aangepast. De actuele versie kan je altijd op deze website vinden. Ook is het mogelijk dat wij je informeren over (belangrijke) wijzigingen waarvan wij je graag direct op de hoogte brengen.

Laatst gewijzigd: 16 augustus 2023