GEBRUIKSVOORWAARDEN BUDGET THUIS APP

Deze Gebruiksvoorwaarden Budget Thuis App (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Budget Thuis App (hierna: “App”). Deze App wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door Nuts Groep B.V., gevestigd te (1017 BM) Amsterdam aan de Reguliersdwarsstraat 58a, en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54036682 (hierna: “Budget Thuis”). Door de App te downloaden en gebruiken ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Je kan de Gebruiksvoorwaarden ook vinden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Via de App kan je eenvoudig de diensten die je bij Budget Thuis afneemt beheren (Budget Energie, Budget Alles-in-1 en/of Budget Mobiel).

1. GEBRUIK VAN DE APP

1.1 Je kan alleen gebruikmaken van de App als je klant bent bij Budget Thuis en beschikt over je inloggegevens.

1.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het (veilige) gebruik van de App. Gebruik bijvoorbeeld altijd het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google, zorg dat je apparatuur (smartphone) voldoende is beschermd tegen onbevoegd gebruik/ misbruik, en ga zeer zorgvuldig om met je inloggegevens.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om de App te wijzigen, het gebruik van de App te beperken of beëindigen, zowel gedeeltelijk of volledig dan wel tijdelijk of permanent. Waar gepast (en mogelijk) zullen wij je hierover informeren (maar zijn hier evenwel niet toe verplicht).

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in deze App berusten bij Budget Thuis (dan wel haar licentiegevers). Je krijgt als gebruiker van de App uitsluitend een persoonlijk, niet-sublicentieerbaar/-overdraagbaargebruiksrecht op de App, welke wij altijd kunnen herroepen. Dit gebruiksrecht eindigt in ieder geval als je de App verwijdert, dan wel in geval wij de beschikbaarheid van de App beëindigen.

2.2 Je mag de App uitsluitend gebruiken waar deze voor bedoeld is. Zo mag je de App bijvoorbeeld niet (i) beschikbaar stellen aan een derde, (ii) reverse engineeren of decompileren (behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan), dan wel (iii) gebruiken op een manier die (potentieel) schadelijk is voor Budget Thuis of op een manier die de rechten van een derde of toepasselijke wet- en regelgeving schendt.

3. JOUW PRIVACY

3.1 Bij het gebruik van de App verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Hiermee gaan wij zorgvuldig om en in overeenstemming met geldende (privacy)regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In onze privacyverklaring kan je informatie vinden over de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze App. De privacyverklaring is te vinden via privacyverklaring, dan wel via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deze App is met de nodige zorg samengesteld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de App altijd beschikbaar is of werkt zonder gebreken, dan wel dat de getoonde informatie correct of volledig is. Budget Thuis aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de App (uiteraard behoudens gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid).

4.2 In het geval in rechte zou komen vast te staan dat Budget Thuis geen beroep toekomt op de beperking van haar aansprakelijkheid (conform artikel 4.1), dan is de totale aansprakelijkheid van Budget Thuis, op welke grond dan ook, jegens gebruiker als gevolg van het gebruik van de App beperkt tot een bedrag van EUR 500,00 per kalenderjaar ter zake van alle gebeurtenissen die zich in het betreffende kalenderjaar voordoen.

4.3 De App kan verwijzingen (links) bevatten naar websites van derden. Budget Thuis is niet verantwoordelijk (en dus ook niet aansprakelijk) voor de inhoud, werking en het gebruik van dergelijke websites.

5. SLOTBEPALINGEN

5.1 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen wij te allen tijde wijzigen als daar aanleiding voor is. De actuele (en geldende) gebruiksvoorwaarden kan je vinden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Gebruik van de App na de datum van inwerkingtreding van gewijzigde gebruiksvoorwaarden geldt als acceptatie van die gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

5.2 Nederlands recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Enig eventueel geschil dat verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Nederland.

Laatst gewijzigd: 31 maart 2021